Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

08η Συνεδρίαση – 6/15/2011

08η Συνεδρίαση – 6/15/2011 – 9:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 08ης Συνεδρίασης
Απόφαση έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων
Απόφαση εκλογής αντιπροέδρου
Απόφαση έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών τελών
Απόφαση έγκρισης αμοιβής δικαστικής επιμελήτριας
Απόφαση έγκρισης πληρωμής αμοιβής και εξόδων στη δικηγόρο Ουρανία Παπαευαγγέλου για ανατεθείσες σε αυτή νομικές εργασίες αφορώσες την καταληφθείσα υπό του Γεωργίου Τσιουμάνη στο Δήμο Νέου Ψυχικού κληρονομιά
Απόφαση έγκρισης της υπ’ αριθμ. 283/2011 απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος
Απόφαση ανάθεσης σε δικηγόρους υπόθεσης του Δήμου
Απόφαση ανάθεσης στο δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά δικαστικής υπόθεσης του Δήμου
Απόφαση έγκρισης της με αριθμ. 297/2011 απόφασης του Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος
Απόφαση έγκρισης όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού συντήρησης πρασίνου και ορισμός επιτροπής διενέργειας
Απόφαση απευθείας ανάθεσης της εργασίας κοπής χόρτων για λόγους πυροπροστασίας μέχρι την ολοκλήρωση του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού
Απόφαση έγκρισης όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για τη συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμούΤελευταία Νέα