Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Έγκριση επιχορήγησης Α.Ο. Φιλοθέης

procurement2

procurement2Ο Αθλητικός Όμιλος Φιλοθέης «Α.Ο.Φ.» σύμφωνα με την από αριθ.πρωτ. 5278/8-04-2016 αίτησή του, με θέμα «Οικονομική επιχορήγηση 2016» αιτήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ετήσια οικονομική επιχορήγηση ποσού σαρανταπέντε χιλιάδων ευρώ  (45.000,00€).

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  202  του  Ν.  3463/2006  (Κ.Δ.Κ.)  προβλέπεται  η  δυνατότητα  χρηματικής επιχορήγησης σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Στον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 00.6735.0000 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» πίστωση ποσού 80.000,00 €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση 103/2016 ενέκρινε σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00€). Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων.

Πηγή ενημέρωσης : Ομάδα Σύνταξης από Απόφαση Δ.Σ.

Τελευταία Νέα