Β' Βάθμια Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 & 243 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως ισχύουν, την υπ’ αριθμ. 63967/13-9-2019 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄ 318) και την υπ’ αριθμ.102/13-9-2019 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού», ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ “Δημοτική Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού” με την υπ’ αριθμ. 216/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 Η θητεία της Επιτροπής ακολουθεί αυτή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι 6/11/2021.

Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

έχει οριστεί ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Χαμαλίδης Σωκράτης

και

Αντιπρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

έχει οριστεί ο κ. Χαμαλίδης Σωκράτης.

Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

έχει οριστεί ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Χαμαλίδης Σωκράτης

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

 • Φωτιάδης Δημήτρης (Αντιπρόεδρος)
 • Λάττα Δαχτυλά Δήμητρα
 • Καρακώστα Ευαγγελία
 • Λιάπης Βασίλειος
 • Καραγιάννης Ιωάννης
 • Παπαπαναγιώτου Φιλιπισία
 • Ρακλά Κουτσούκου Θεώνη (Μελίνα)
 • Γάτος Γεώργιος – Αλκιβιάδης
 • Μουρδουκούτα Ελένη
 • Πλιάκα – Τσαντίλα Παναγιώτα

Αναπληρωματικά Μέλη Σχολικής Επιτροπής:

 • Παπαδαυίδ – Πατέρα Νικολέτα
 • Μαλάμη Μαρία – Αλεξάνδρα
 • Παπασιδέρη Κων/να
 • Μανιατοπούλου Μαρία – Ελένη
 • Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 • Κιουλάφας Εμμανουήλ
 • Ματζάκος Πέτρος
 • Παπαδούδη Λαμπρινή