Α' Βάθμια Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 & 243 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως ισχύουν, την υπ’ αριθμ. 63967/13-9-2019 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄ 318) και την υπ’ αριθμ.102/13-9-2019 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού», ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ “Δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού” με την υπ’ αριθμ. 215/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 Η θητεία της Επιτροπής ακολουθεί αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι 6/11/2021.

Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

 έχει οριστεί η κα. Μαρία – Αλεξάνδρα (Μάρλη) Μαλάμη

Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

 έχει οριστεί η κα. Μαρία – Αλεξάνδρα (Μάρλη) Μαλάμη

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

 • Καρατζά Ζαφειρίνα (Αντιπρόεδρος)
 • Γκιζελή Αλίκη
 • Σιγάλα Πολυξένη
 • Διακοσταμάτης Μιχαήλ
 • Σταυρουλόπουλος Νικόλαος
 • Καλατζής Αναστάσιος
 • Χριστοδούλου Γαβριέλλα
 • Παπαγεωργίου Λεωνίδας
 • Σπυράτου Ειρήνη
 • Κολοβός Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη Σχολικής Επιτροπής:

 • Λύκου Μαρία Ελένη
 • Δουρούκου Λούκα
 • Ηλιαδάκη Άννα
 • Γαλεάδη Μαρία Ναταλία
 • Χανακούλας Αθανάσιος
 • Δαβίδ Άννα
 • Κατσαλή Ειρήνη