Διευθύνσεις & Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού διαρθρώνεται διοικητικά στις παρακάτω Διευθύνσεις ως εξής:

Το γραφείο του βρίσκεται Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, τηλ. 213 2014 780.

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 • Τμήμα Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης
 • Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
 • Γραφείο Διαφάνειας

 

Το γραφείο της βρίσκεται Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό, τηλ. 213 2014 641.

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
 • Γραφείο Ισότητας
 • Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
 • Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Το γραφείο της βρίσκεται Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό, τηλ. 213 2014 640, 213 2014 605.

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Μελετών
 • Τμήμα Εκτέλεσης Έργων, Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
 • Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας
 • Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών

Το γραφείο του βρίσκεται Παύλου Καλλιγά 31, Φιλοθέη, τηλ. 213.20.14.506.

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Καθαριότητας
  Γραφείο Εποπτών – Κίνησης Οχημάτων
 • Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικών θεμάτων
  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Το γραφείο του βρίσκεται Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, τηλ. 213 2014 754.

Περιγραφή Διεύθυνσης
Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
 • Τμήμα Προσωπικού και Εκκαθάρισης δαπανών μισθοδοσίας
 • Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας, Ιατρού
 • Εργασίας, Υγιεινής και Ασφάλειας
  Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
 • Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου
 • Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείων
 • Γραφείο ΟΓΑ

Το γραφείο της βρίσκεται Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, τηλ. 213 2014 783.

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Προϋπολογισμού – Απολογισμού, Λογιστηρίου
 • Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
 • Τμήμα Προμηθειών

Το γραφείο του βρίσκεται Κύπρου 48, Φιλοθέη, τηλ. 210 6897 117.

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα ΚΕΠ Φιλοθέης, Κύπρου 48, 210 6897 117
 • Τμήμα ΚΕΠ Ψυχικού, Γράμμου 2, 210 6753 466
 • Τμήμα ΚΕΠ Νέου Ψυχικού, Τερτσέτη 41, 213 2055 900

Το γραφείο του βρίσκεται Τερτσέτη 44, Ν. Ψυχικό, τηλ. 2132014661

 

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών (ΤΕΠΣ), 213 2014635
 • Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, 213-2014662, 663, 664, 665
 • Τμήμα Αυθαιρέτων Κατασκευών, 213- 2014661
 • Τμήμα Αρχείου ΟΑ – Γραμματεία Διοίκησης, 213-2014660

 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΙΝΟΥ ΥΔΟΜ:

Τρίτη και Πέμπτη 09:00 – 13:00

Παραλαβή αντιγράφων κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού από την γραμματεία.