Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

«Έξοδα φιλοξενίας σε παιδικές κατασκηνώσεις»

procurement

procurementΠροκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις» [CPV: 55243000-5, 55300000-3].

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 61.772,63 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, στις 10/05/2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως ώρα 11:30 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την ανωτέρω ημερομηνία, λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Τεύχη Διαγωνισμού :

  1. Διακήρυξη
  2. Μελέτη
  3. ΤΕΥΔ
  4. Περίληψη Διακήρυξης
  5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [Αρμόδια υπάλληλος: κ. Άννα Ορτεντζάτου τηλ. 213-2014.726 fax: 210-6722934].

Πηγή ενημέρωσης : Προϊσταμένη Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου, a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr

Τελευταία Νέα