Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

«Αντικατάσταση Υφισταμένου Δικτύου Λυμμάτων»

procurement

procurementΠροκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων & Επέκταση – Αντικατάσταση Υφισταμένου Δικτύου Λυμμάτων έτους 2017» και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και με κωδικό ΚΑΕ 25.7336.0015, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε  74.400,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το έργο συντίθεται από :

 1. εργασίες με προϋπολογισμό 44.004,73 €,
 2. Γ.Ε & Ο.Ε (18%) 7.920,85 €,
 3. απρόβλεπτα (15%) 7.788,84 €,
 4. αναθεώρηση 285,58 € και
 5. Φ.Π.Α (24%) 14.400,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/06/17, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ στον 1ο όροφο των γραφείων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, Τερτσέτη 44 στο Ν. Ψυχικό, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/12.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.200,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους.

Συμβατικά Τεύχη Διαγωνισμού

 1. Διακήρυξη
 2. ΓΣΥ
 3. ΕΣΥ
 4. ΤΕΥΔ
 5. Τιμολόγιο
 6. Τεχνική Έκθεση
 7. Προϋπολογισμός
 8. Περίληψη Διακήρυξης
 9. Τεχνικές Προδιαγραφές
 10. Κατασκευαστικό Σχέδιο

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα παραρτήματος Β, ανοικτής διαδικασίας για σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων.

Πηγή ενημέρωσης : κ. Αργυρόπουλος Παναγιώτης, αρμόδιος μηχανικός, τηλέφωνο 213-2014622 και FAX επικοινωνίας 210-6711475.

Τελευταία Νέα