Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Η Επιτροπή Νεότητας είναι ένα θεσμοθετημένο όργανο του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018.

Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με τις εξής αρμοδιότητες:

  • σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο
  • διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής
  • συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο
  • συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Η Επιτροπή αποτελείται από:

α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή Εντεταλμένο ή Δημοτικό ή Σύμβουλο, ως Πρόεδρο.
β. Έναν (1) Δημοτικό ή Σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου.
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου.
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού / εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης.
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου / φεμινιστικού συλλόγου / φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων.
ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Νεότητα με Όραμα

Εμείς τα μέλη της Επιτροπή Νεότητας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού είμαστε νέοι και διαθέτουμε ατελείωτο κέφι για να ζήσουμε μοναδικά την κάθε μας στιγμή.

Θέλουμε να γεμίσουμε την ζωή μας με αξέχαστες εμπειρίες αξιοποιώντας δημιουργικά το χρόνο που μας μένει μετά από τις καθημερινές μας υποχρεώσεις, ακολουθώντας τις προσωπικές μας αξίες, τους κανόνες ηθικής και τον χαρακτήρα της πόλης μας.

Θέλουμε να ζήσουμε δημιουργικές στιγμές, δουλεύοντας με συνεργασία, ευαισθησία, κέφι και ομαδικό πνεύμα και να προτείνουμε έναν εναλλακτικό τρόπο διασκέδασης και προσφοράς.

Νεότητα με Στόχους

Επιθυμούμε να συμμετέχουμε στις δραστηριότητες του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού με έναν άλλο, τον δικό μας τρόπο, να φέρουμε καινούργιο αεράκι στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα του Δήμου, αλλά και να οργανώσουμε δικές μας δράσεις, οι οποίες θα στηρίζονται στη δημιουργία και τη διασκέδαση.

Η Επιτροπή Νεότητας ξεκίνησε με τα μέλη που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο και από σήμερα καλεί όλους τους νέους και πάντα νέους φίλους που ζούν στον δήμο μας, να ενταχθούν δυναμικά στην παρέα μας!

Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να αποδείξουμε ότι εμείς οι «νέοι» έχουμε στόχο να ζήσουμε μια ζωή που την χαρακτηρίζει η δημιουργία και η εξέλιξη με σεβασμό προς τους συνανθρώπους και το περιβάλλον.

και

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νεότητας

ορίστηκε  η κα. Μαλάμη Μαρία-Αλεξάνδρα.

Πρόεδρος της Επιτροπής Νεότητας

ορίστηκε η κα. Βυθούλκα – Χατζηγεωργίου Σοφία

Τα μέλη της Επιτροπής: