Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Επιχορήγηση Α.Ο. Φιλοθέης

Epixorigiseis

EpixorigiseisΟ Αθλητικός Όμιλος Φιλοθέης «Α.Ο.Φ.» υπέβαλε στο Δήμο την με αριθ.πρωτ. 4452/30-03-2017 αίτηση για ετήσια οικονομική επιχορήγηση ποσού 40.000 για το 2017.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  202  του  Ν.  3463/2006  (Κ.Δ.Κ.)  προβλέπεται  η  δυνατότητα  χρηματικής επιχορήγησης σε συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και αναπτύσσουν κοινωνική & πολιτιστική δραστηριότητα. Στον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 00.6736.0000 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» πίστωση ποσού 80.000,00€ που σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό  (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την Απόφαση 68/2017 ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση πίστωσης 40.000, κατόπιν σχετικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε και διαπιστώθηκε ότι, ο αιτών επιχορηγούμενος φορέας, έχει προβεί σε ανάρτηση στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια των στοιχείων των δαπανών που αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων που έχει λάβει τα έτη 2015 & 2016.

Πηγή ενημέρωσης : Ομάδα Σύνταξης

Τελευταία Νέα