Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Επιχορήγηση για Σύλλογο Κρητών «ΜΙΝΩΣ»

Epixorigiseis

EpixorigiseisΟ Σύλλογος Κρητώv Νέου Ψυχικού – Φιλοθέης – Ψυχικού Ο ΜΙΝΩΣ υπέβαλε στο Δήμο την με αριθ.πρωτ. 152/04-01-2017 αίτηση για ετήσια οικονομική επιχορήγηση ποσού 5.000 για το 2017.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  202  του  Ν.  3463/2006  (Κ.Δ.Κ.)  προβλέπεται  η  δυνατότητα  χρηματικής επιχορήγησης σε συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και αναπτύσσουν κοινωνική & πολιτιστική δραστηριότητα. Στον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 00.6736.0000 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» πίστωση ποσού 80.000,00€ που σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό  (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την Απόφαση 131/2017 ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης 3.000, κατόπιν σχετικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε και διαπιστώθηκε ότι, ο αιτών επιχορηγούμενος φορέας, έχει προβεί σε ανάρτηση στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια των στοιχείων των δαπανών που αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων που έχει λάβει τα έτη 2015 & 2016.

Πηγή ενημέρωσης : Ομάδα Σύνταξης

Τελευταία Νέα