Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής.

  Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλόθεης – Ψυχικού», με προϋπολογισμό 100.669,57 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένων της δαπάνης εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 24η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2 περ. (α) του Ν. 4412/2016.

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού, εδώ

Πηγή ενημέρωσης : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τελευταία Νέα