Προκηρύξεις

Πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων δίμηνων συμβάσεων Εργατών Καθαριότητας

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τους πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων που αφορούν  την υπ΄αριθ. Πρωτ. 8836/14-6-2022 ανακοίνωση του Δήμου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Περισσότερα »

Ανάπλαση, Ανάδειξη, Αξιοποίηση Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη)

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΠΙΚΙΩΝΗ)» προϋπολογισμού 620.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται

Περισσότερα »

Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη με δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στην υπηρεσία καθαριότητας δώδεκα (12) ατόμων, ειδικοτήτων: 10  ΥΕ Εργατών Kαθαριότητας (Συνοδών απορριμματοφόρων) 2  ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Περισσότερα »

Προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών [CPV: 34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων, 34352000-9 Ελαστικά Επίσωτρα Βαρέας Χρήσεως, 34411200-3 Ελαστικά επίσωτρα μοτοσικλετών, 50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού], εκτιμώμενης αξίας

Περισσότερα »

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων ΥΕ Εργατών Πρασίνου

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Πρασίνου, προς κάλυψη των αναγκών

Περισσότερα »

Ασφάλιση ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» [CPV :  66515200-5 Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας,

Περισσότερα »