Προκηρύξεις

Προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών [CPV: 34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων, 34352000-9 Ελαστικά Επίσωτρα Βαρέας Χρήσεως, 34411200-3 Ελαστικά επίσωτρα μοτοσικλετών, 50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού], εκτιμώμενης αξίας

Περισσότερα »

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων ΥΕ Εργατών Πρασίνου

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Πρασίνου, προς κάλυψη των αναγκών

Περισσότερα »

Ασφάλιση ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» [CPV :  66515200-5 Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας,

Περισσότερα »

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών

Περισσότερα »

Δημοσίευση της απόφασης ορισμού της κριτικής επιτροπής (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 268/2022) του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού»

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η απόφαση ορισμού της Κριτικής Επιτροπής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού». Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 268/2022, εδώ

Περισσότερα »

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου. Η

Περισσότερα »