Προκηρύξεις

Πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού προκηρύσσει την κάλυψη μιας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη (όπως προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν3584/2007), με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος θα παρέχει

Περισσότερα »

Πρόσληψη (8) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας. Συγκεκριμένα: Έξι (6) ΥΕ Εργατών Γενικών

Περισσότερα »

Απεντόμωση και μυοκτονία σε κτίρια δημοτικού ενδιαφέροντος – Μυοκτονία και εντομοκτονία φρεατίων

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Απεντόμωση και μυοκτονία σε κτίρια δημοτικού ενδιαφέροντος – Μυοκτονία και εντομοκτονία φρεατίων» [CPV: 90922000-6 και 90923000-3], για

Περισσότερα »

Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία-Πλαίσιο διάρκειας 4 ετών για τη: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων

Περισσότερα »

Ασφάλιση ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης Ψυχικου, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου για ένα έτος [CPV: 66515200-5, 66514110-0],

Περισσότερα »