Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια Ελαστικών Οχημ. & Ψηκτρών Σαρ.

procurement

procurementΔιακηρύσσεται πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ψηκτρών σαρώθρων (CPV: 34351100-3, 34352100-0, 34350000-5, 34411200-3, 34320000-6).

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 73.797,54 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ανά ομάδα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα, Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο, στις 16/06/2016, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 10:30 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την ανωτέρω ημερομηνία, λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά, επί του εντύπου οικονομικής προσφοράς, είτε για το σύνολο των ειδών της προμήθειας (ομάδες: Α. Ελαστικά οχημάτων και Β. Βούρτσες σαρώθρων), είτε για τη μία από τις δύο ομάδες (Α ή Β) στο σύνολο των ειδών της.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί με το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι: 1.199,96 €. Όταν η προσφορά αφορά τη μία από τις δύο ομάδες, το ποσό της εγγύησης συμμετοχής, θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της συγκεκριμένης ομάδας

Τα τεύχη δημοπράτησης :

  1. Προκήρυξη
  2. Μελέτη Προμήθειας
  3. Περίληψη Προκήρυξης
  4. Έντυπο Οικ. Προσφοράς Ομάδας Α
  5. Έντυπο Οικ. Προσφοράς Ομάδας Β

Πηγή ενημέρωσης: κα Άννα Ορτεντζάτου, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, τηλ.: 213-2014.726, e-mail: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr

Τελευταία Νέα