Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια Καυσίμων

procurement

procurementΠροκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για τα οικονομικά έτη 2017 – 2019.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 634.812,00 € πλέον Φ.Π.Α., (=152.354,88 ευρώ), ήτοι 787.166,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :

 1. «Πετρέλαιο diesel (κίνησης)» (CPV: 09134200), εκτιμώμενο κόστος χωρίς Φ.Π.Α. 448.800,00 EUR
 2. «Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON» (CPV: 09132100), εκτιμώμενο κόστος χωρίς Φ.Π.Α. 80.210,00 EUR

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Ωστόσο, η κάθε σύμβαση μπορεί να παραταθεί έως και έξι (6) μήνες σε περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενό της.

Απαιτούμενες εγγυήσεις :

 1. Εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 10.580,20 ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων (1 και 2), άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α., του προσφερόμενου τμήματος
 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ

Τεύχη Διαγωνισμού :

 1. Διακήρυξη
 2. Μελέτη
 3. Προκήρυξη Σύμβασης
 4. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγγ. Οικ. Φορέων
 5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς – Τμήμα 1
 6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς – Τμήμα 2
 7. Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευομένων
 8. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
 9. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ)

Όροι διαγωνισμού :

1. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης. 

2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – www.promitheus.gov.gr).

3. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι και την 10η ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 12/08/2017 και ώρα 17.00 και απαντώνται στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

4. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00. Ανοιγμα προσφορών : 28/08/2017 Ώρα 11:00

5. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 14/07/2017 – ID:2017-095755.

6. Ο διαγωνισμός δημοσιοποιήθηκε ηλεκτρονικά με την ανάρτησή του στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σήμερα, 18 Ιουλίου 2017, και έλαβε αύξοντα αριθμό συστήματος: 43516.

Πηγή ενημέρωσης : κα Άννα Ορτεντζάτου, Προϊσταμένη Προμηθειών, a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr

Τελευταία Νέα