Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια Μεταφορικών Μέσων

procurement

procurementΕπαναπροκηρύσσεται ηλεκτρονικός διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια μεταφορικών μέσων.

Η προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής είδη :

 1. Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας 16m3 με γερανό για αποκομιδή υπόγειων κάδων [CPV: 34144512, 42414400] με εκτιμώμενο κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 154.400,00 €
 2.  Απορριμματοφόρο αυτοκίνητο με σύστημα συμπίεσης τύπου «περιστρεφόμενου τυμπάνου» χωρητικότητας 12 m3 [CPV: 34144512] με εκτιμώμενο κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 105.650,00 €
 3. Φορτηγό όχημα μεταφοράς κοντέινερ (roll container) τύπου γάντζου [CPV: 34142200] με εκτιμώμενο κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 150.000,00 €
 4. Φορτηγό όχημα [CPV: 34131000] με εκτιμώμενο κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 18.699,19 €.
Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης : Εκτιμώμενη αξία 428.749,19 € χωρίς Φ.Π.Α.
 
Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:
 • Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Π.Δ.60/07.
 • Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
 Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: Ημερομηνία : 20-12-2014 ΩΡΑ 17:00 
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών : Ημερομηνία : 30-12-2014 ΩΡΑ 17:00
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ΩΡΑ 11.00


Η διακήρυξη συνιστά επαναδιακήρυξη της υπ’ αριθμ.πρωτ.22864/07-11-2014 διακήρυξης Δημάρχου, λόγω μετάθεσης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Δείτε τα τεύχη του διαγωνισμού:
 1. ΕΠΑΝΑΔΙAΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΓ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ 74ΗΚΩΗ8-3ΒΖ
 3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜ.ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINER
 6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 7. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
 8. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓ.ΟΙΚ.ΦΟΡΕΩΝ
 9. Μελέτη μικρού ανοικτού φορτηγού μη ανατρεπόμενου
 10. Μελέτη φορτηγού μεταφοράς roll container τύπου γάντζου
 11. Μελέτη πρέσας 16  m3 με γερανό
 12. Μελέτη απορριμματοφόρου με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου (μύλος) χωρ. 12 κ.μ.
 13. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 
Πληροφορίες: κ. Ορτεντζάτου Άννα, Τηλ.+302132014726, e-mail:  a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr , Fax:+302106722934.
 
Πηγή ενημέρωσης: Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου

Τελευταία Νέα