Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια σπόρων – φυτών – δενδρυλλίων

  Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την: Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων [CPV: 03452000-3, 03451300-9, 03451100-7, 03441000-3, 03451200-8, 03111000-2], εκτιμώμενης αξίας 59.999,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.13% (=7.799,87 ευρώ) (67.798,87 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, στις 29/3/2021 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 π.μ. έως ώρα 11:30 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οι οποίοι αδυνατούν να παραστούν κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 2ο όροφο), με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 μέσα, επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή τις 26/3/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, ειδάλλως η προσφορά είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης, δε λαμβάνονται υπόψη προσφορές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 1.199,98 € (χιλίων εκατό ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [Αρμόδια υπάλληλος: κ. Άννα Ορτεντζάτου, τηλ. 213-2014.726, fax: 210-6722934, e-mail: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr].

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού, εδώ

Πηγή ενημέρωσης : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών

Τελευταία Νέα