Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Στατικές Μελέτες Δημοτικών Κτιρίων

procurement

procurementΠροκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Στατικές μελέτες Δημοτικών κτηρίων προεκτιμώμενης αμοιβής 273.297,49 € (με ΦΠΑ).

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 220.401,20 € (χωρίς ΦΠΑ) και επιμερίζεται σε επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές:

  • 195.376,00 € για μελέτη κατηγορίας 08 (ΣΤΑΤΙΚΑ)
  • 25.025,20 € για μελέτη κατηγορίας 21 (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ)

Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι έξι μήνες, χρηματοδοτείται από έσοδα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 4.408,02 ΕΥΡΩ με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 9 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Οι προσφορές θα ισχύουν για 8 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξη του αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 22 της προκήρυξης, μετά από στάθμιση της βαθμολογίας τους κατά το άρθρο 22.3 της προκήρυξης.

Τεύχη Διαγωνισμού:

  1. Προκήρυξη
  2. Φάκελος Έργου
  3. Περίληψη Προκήρυξης
  4. Υπόλογισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω έντυπα, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου 2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η 29 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Πληροφορίες : Αικατερίνη Πισιώτα τηλ.2132014631 και email: k.pisiota@0177.syzefxis.gov.gr και Παναγιώτης Αργυρόπουλος τηλ. 2132014622 και email: p.argiropoulos@0177.syzefxis.gov.gr

Πηγή ενημέρωσης: κα Αικατερίνη Πισιώτα, Τεχνική Υπηρεσία

Τελευταία Νέα