Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Συντήρηση κάδων ανακύκλωσης

  Ο Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση, επισκευή, καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» [CPV: 90918000-5, 50800000-3], για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εκτιμώμενης αξίας 56.451,61ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (=13.548,39 ευρώ), ήτοι 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Συντήρηση και επισκευή συστημάτων υπόγειων κάδων», εκτιμώμενης αξίας 31.011,61 € πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 2: «Καθαρισμός και απολύμανση τροχήλατων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης», εκτιμώμενης αξίας 25.440,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

Προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή και τα δύο τμήματα της σύμβασης. Δεκτές γίνονται μόνον οι προσφορές που αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο κάθε τμήμα της σύμβασης και όχι μέρος των υπηρεσιών ενός τμήματος.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ανέρχεται στο ποσό των 1.129,00 € (χιλίων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ), εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων (1 και 2), άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α., του προσφερόμενου τμήματος

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, στις 15/09/2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 10:30 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο.

Οι υποψήφιοι πάροχοι οι οποίοι αδυνατούν να παραστούν κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 2ο όροφο), με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 μέσα, επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή τις 14/09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ειδάλλως είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν προσφορές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [Αρμόδια υπάλληλος: κ. Άννα Ορτεντζάτου, τηλ.213-2014.726, fax:210-6722934, e-mail: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr].

 Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού, εδώ

Πηγή ενημέρωσης : Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα. Άννα Ορτεντζάτου

Τελευταία Νέα