Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

01η Συνεδρίαση – 2/5/2020

01η Συνεδρίαση – 2/5/2020 – 9:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 01ης συνεδρίασης
Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση Προέδρου (ή Αντιπροέδρου)
Αντικατάσταση τακτικού μέλους και ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)
Λήψη απόφασης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου σχετικά με την παραγωγή κα την εκτύπωση των πληροφοριακών εντύπων της επιχείρησης
Κατάρτιση και ψήφιση της Α’ (υποχρεωτικής) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Κατάρτιση και ψήφιση της αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Οικονομικού έτους 2020 κατόπιν της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.


Τελευταία Νέα