Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

03η Συνεδρίαση – 3/4/2015

03η Συνεδρίαση – 3/4/2015 – 6:30:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης
Ανάληψη υποχρεώσεων κατόπιν ανατροπών ανεκτέλεστου μέρους αναλήψεων έτους 2014.
Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2015 και ορισμός διαχειριστή.
Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου 2015.
Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων – έγκριση διενέργειας προμηθειών και εργασιών.
Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή σε Συνέδριο Βρεφονηπιαγωγών
Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή στην Παγκόσμια Γυμναστράδα
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2015.
Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμειβόμενου αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο έτους 2015.
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου έτους 2015.Τελευταία Νέα