Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

08η Συνεδρίαση – 6/16/2020

08η Συνεδρίαση – 6/16/2020 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 08ης συνεδρίασης
Έγκριση και αποδοχή του Δημοτικού Συμβουλίου του περιεχομένου της από 14.1.2013 αίτησης ακυρώσεως του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ και επικαιροποίηση του ενδιαφέροντος του Δήμου.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Ειδικής Πρότασης της Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης με θέμα: Βεβαίωση προστίμων που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Ειδικής Πρότασης της Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης με θέμα: Επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας υπέρ Δήμου.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Ειδικής Πρότασης της Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης με θέμα : Βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας («Τ.Α.Π.»).
Eπιχορήγηση του Συλλόγου «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ»
Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
Έγκριση μελέτης της υπηρεσίας Πρασίνου με τίτλο «Περιγραφή Κεντρικού Συστήματος Τηλεελέγχου Άρδευσης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.
Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση «Κεντρικού Συστήματος Τηλεελέγχου Άρδευσης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού» στο «Πράσινο Ταμείο ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020
Τελευταία Νέα