Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

ergo

ergoΟ Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού διακηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση του έργου: “Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού”.

Το έργο αποτελεί υποέργο της πράξης “Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού”, Κωδικός ΟΠΣ: 379468 η οποία θα ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας “5 – Τεχνική Υποστήριξη εφαρμογής 5” του Ε.Π. “Αττική”.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορων.

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης εδώ

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Πηγή Ενημέρωσης: Τμήμα Προμηθειών

Τελευταία Νέα