Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Συντήρηση Μηχανοκίνητου Εξοπλισμού Δήμου

procurement

procurementΟ Δήμος προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου».

Αντικείμενο της σύμβασης : Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου. (CPV 50100000, 50112000, 50112110, 50112120, 50112300, 50115000, 50116100, 50116200, 50116500, 34330000, 34432000)

Είδος της σύμβασης: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Περιγραφή της σύμβασης: Εργασίες πάσης φύσεως συντήρησης και επισκευής, καθώς και εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραιτήτων ανταλλακτικών

 • των απορριμματοφόρων,
 • των ανοικτών ανατρεπόμενων φορτηγών με αρπάγη,
 • των ανοικτών ανατρεπόμενων φορτηγών,
 • των μικρών φορτηγών,
 • των καλαθοφόρων,
 • των βυτιοφόρων,
 • των μηχανημάτων έργων (σάρωθρα, φορτωτές),
 • των δικύκλων, και
 • των επιβατηγών του Δήμου, εκτός των οχημάτων εκείνων που καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα, από εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

Υποδιαίρεση σε τμήματα : Ναι. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης : Eκτιμώμενη αξία 491.225,00 εκτός ΦΠΑ. Νόμισμα : EURΟ.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : Χαμηλότερη τιμή

Εγγυήσεις :

 1. Εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) της ομάδας του προϋπολογισμού μελέτης που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.
 2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) της ομάδας του προϋπολογισμού μελέτης του παρόχου που ανακηρύχθηκε μειοδότης, μη συνυπολογιζομένης της εκπτώσεως που επιτεύχθηκε κατά την δημοπρασία.

Διάρκεια της σύμβασης : 18 μήνες από την υπογραφή της.

Άνοιγμα των οικονομικών προσφορών: 16-12-2013 ΩΡΑ 10:00

Δείτε όλες τις πληροφορίες για τον διαγωνισμό στα Τεύχη:

 1. Διακήρυξη Διαγωνισμού
 2. Περίληψη Διακήρυξης
 3. Τεχνική Έκθεση
 4. Έντυπο Προσφοράς
 5. Διορθωμένο Έντυπο Προσφοράς Συντήρησης Οχημάτων

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό 

Πληροφορίες: κα Άννα Ορτεντζάτου, τηλ.+302132014726, Fax:+302106722934, e-mail: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr

 

Πηγή Ενημέρωσης: Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου

Τελευταία Νέα