Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

14η Συνεδρίαση – 6/8/2018

14η Συνεδρίαση – 6/8/2018 – 1:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 14ης Συνεδρίασης
Ανάθεση σε δικηγόρο δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις».
Ανάθεση στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο να χορηγήσει στο Δήμο γνωμοδότηση σχετικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό του Δήμου.
Έγκριση της με αριθμ. 326/29.05.2018 (αρ. πρωτ. 6476/29.05.2018) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της με αριθμ. 327/2018 (αρ. πρωτ.6475/29.05.2018) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της με αριθμ. 329/2018 (αριθμ. πρωτ. 6525/30.05.2018) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.

Τελευταία Νέα