Πρώην Ανάκτορα στο Έλεος του Real Estate

RaptiZwi

Στο Ψυχικό, τα κτίρια που βρίσκονται στο οικόπεδο επί των οδών Διαμαντίδου αρ. 18 και Σισμανόγλου αρ. 17 κατασκευάστηκαν το 1923 και είναι από τα πρώτα κτίσματα του Ψυχικού. Αποτέλεσαν […]

06η Συνεδρίαση – 3/15/2013

06η Συνεδρίαση – 3/15/2013 – 1:30:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 06ης Συνεδρίασης Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση […]

04η Συνεδρίαση – 3/15/2013

04η Συνεδρίαση – 3/15/2013 – 5:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 4ης Συνεδρίασης Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2013 συνολικά επτά (7) ατόμων