23/9/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 17533/12-11-2021, 269/10-1-2022 , 3660/10-3-2022, 6535/6-5-2022, 11267/22-7-2022 και 12342/11-8-2022 αποφάσεις Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού, ως προς τον ορισμό έμμισθων – άμισθων αντιδημάρχων , ως κατωτέρω: Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού Μέλος […]