Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

21η Συνεδρίαση – 8/26/2020

21η Συνεδρίαση – 8/26/2020 – 10:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 21ης συνεδρίασης
Ακύρωση μέρους της με αρ. 157/1-6-2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας και κατάθεση αιτήματος λήψης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου.
Έγκριση πρακτικού και ανάθεση της προμήθειας γάλακτος για τους εργαζομένους της Διεύθυνσης Καθαριότητας.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ενός ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
Έγκριση δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουλίου 2020.
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 11131/19-08-2020 απόφασης Δήμαρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.

Τελευταία Νέα