Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

27η Συνεδρίαση – 11/23/2017

27η Συνεδρίαση – 11/23/2017 – 1:30:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 27ης συνεδρίασης
Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων
Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων
Ανάθεση στο δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου δικαστικής υπόθεσης του Δήμου
Ανάθεση δικαστικής υπόθεσης του Δήμου στη δικηγόρο Ουρανία Παπαευαγγέλου και ανάθεση στη συμβολαιογράφο Έλλη Καλιτσουνάκη να συντάξει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
Ανάθεση δικαστικής υπόθεσης του Δήμου στη δικηγόρο Ουρανία Παπαευαγγέλου
Ανάθεση στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο να χορηγήσει στο Δήμο γνωμοδότηση σχετικά με δικαστική υπόθεση του Δήμου
Ανάθεση στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο α) να χορηγήσει στο Δήμο γνωμοδότηση για άσκηση έφεσης στην υπόθεση Ευάγγελου Αποστόλου και β) σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης να ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 2017.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 674/14-11-2014 (αριθμ. πρωτ. 17818/14-11-2017) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Ανάθεση στη δικηγόρο Δάφνη Τσοκαναρίδη του Αναστασίου να παραστεί κατά την εκδίκαση ενστάσεων του Εθνικού Κτηματολογίου του ΟΤΑ Ψυχικού ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων.
Τελευταία Νέα