Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Aσφάλιση Aκινήτων & Mεταφορικών Mέσων

procurement

procurementΠροκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων (:αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων έργων) του Δήμου για ένα έτος [CPV: 66515200-5, 66514110-0].

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 57.795,00 € συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, στις 19/04/2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:30 π.μ. έως ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την ανωτέρω ημερομηνία, λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Τεύχη Δημοπράτησης :

  1. Προκήρυξη
  2. Διακήρυξη
  3. Μελέτη
  4. ΤΕΥΔ
  5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για την Ασφάλιση Ακινήτων
  6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για την Ασφάλιση Οχημάτων

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

Οι υποψήφιοι πάροχοι οι οποίοι αδυνατούν να παραστούν κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 2ο όροφο), με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 μέσα, επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή τις 18/04/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, ειδάλλως είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης, δε λαμβάνονται υπ’ όψη προσφορές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [Αρμόδια υπάλληλος: κ. Άννα Ορτεντζάτου τηλ. 213-2014.726 fax: 210-6722934 e-mail: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr].

Πηγή ενημέρωσης : Προϊσταμένη Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου

Τελευταία Νέα