Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την εναρμόνιση των πολιτικών του Δήμου με τις υπάρχουσες και αναδυόμενες ανάγκες των πολιτών και η λειτουργία του καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
 
Δίνει ένα βήμα στους κοινωνικούς εταίρους, στους  φορείς αλλά και στους απλούς δημότες, για να μπορoύν από κοινού με τη Δημοτική Αρχή να καταγράφουν και να δρομολογούν λύσεις στα μικρά και μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.
Η Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την εναρμόνιση των πολιτικών του Δήμου με τις υπάρχουσες και αναδυόμενες ανάγκες των πολιτών και η λειτουργία του καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
 
Δίνει ένα βήμα στους κοινωνικούς εταίρους, στους  φορείς αλλά και στους απλούς δημότες, για να μπορoύν από κοινού με τη Δημοτική Αρχή να καταγράφουν και να δρομολογούν λύσεις στα μικρά και μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Αρμοδιότητες Επιτροπής Διαβούλευσης

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού

Βήμα Κοινωνικών Εταίρων και Δημοτών

των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, και
εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων.