Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Δημοτικό Συμβούλιο

dimsimv
dimsimvΟ ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς, ως φορέας άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης, αποτελεί τον θεσμικό φορέα διασύνδεσης όλων των πολιτών με τις διαδικασίες διαμόρφωσης των βασικών επιλογών του Δήμου.
 
Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός των Συμβούλων, συμμετέχουν επίσης οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, της Φιλοθέης, Ψυχικού και Ν. Ψυχικού. 

Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

sinaniotou

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβούλιου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 εως 06.11.2021, αποτελείται από:

 1. Πρόεδρος, η κα. Κλαίρη Σινανιώτου
 2. Αντιπρόεδρος, ο κος Ιωάννης Δελακουρίδης
 3. Γραμματέας, η κα. Μαρία Χριστίνα Παλαιολόγου

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού είναι η κα Κλαίρη Σινανιώτου, Δικηγόρος. Η Πρόεδρος, έχει την ευθύνη, μεταξύ άλλων :

 
 • Συγκαλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση.
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με τα θέματα που θα συζητηθούν, στην οποία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης συνεργάζεται με τον δήμαρχο και τα άλλα όργανα του δήμου και τις υπηρεσίες αυτού.
 • Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις, αναφορές ή προτάσεις τους.
 • Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζει τις θέσεις των δημοτικών συμβούλων κατά δημοτικές παρατάξεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.
 • Έχει την επιμέλεια της καταχώρησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
ethnosimo

Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα, οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες γι’ αυτό και οι Προσκλήσεις με την ημερήσια διάταξη δημοσιεύονται υποχρεωτικά στη δημοτική ιστοσελίδα εγκαίρως για την ενημέρωση των κατοίκων. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά.

Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά.

Τρεις ημέρες μετά τη συνεδρίαση δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί & αποφασίζει:

 • για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.
 • εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
 • ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
 • καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του
 • έναν μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
 • μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενό της.

Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

 

Διαβάστε τον αναλυτικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου για περισσότερες πληροφορίες.

 
ethnosimo

Γραμματεία Δημοτικού Συμβούλιου

Το Δημοτικό Συμβούλιο υποστηρίζεται διοικητικά από την προβλεπόμενη από τον ΟΕΥ, «Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου», με αρμοδιότητες διεκπεραίωσης όλων των θεμάτων που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και το Προεδρείο του. Στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται:

 1. η σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
 2. η δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται,
 3. η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων,
 4. η διεξαγωγή της αλληλογραφίας και γενικά κάθε σχετική με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΚ και του παρόντα κανονισμού.

Η υπηρεσία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αρμόδια για την έγκαιρη προώθηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των αναφορών και ερωτήσεων των πολιτών ώστε οι απαντήσεις να δίνονται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων επί των αποφάσεων που λαμβάνονται επί αυτών.

Επικοινωνία με Γραμματεία

Υπεύθυνος Γραμματείας: κ. Γεώργιος Μούτσιος

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2014 744, 213 2014 743
Διεύθυνση: 3ος όροφος του Δημαρχείου, Μαραθωνοδρόμου 95, Κοινότητα Ψυχικού

Ε-mail:grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr, epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

 

Πηγή ενημέρωσης: Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019

Τελευταία Νέα