Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση διαγωνισμού ηλεκτρολογικού υλικού

4Anakoinwseis

4AnakoinwseisΣε συνέχεια της υπ’αριθμ. 12333/2-6-2014 δημοσιευθείσας στην ιστοσελίδα του Δήμου διακήρυξης,ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που πρόκειται να συμμετάσχουν στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ότι όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια τα οποία θα γίνουν δεκτά και στην Αγγλική γλώσσα με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου για την ακρίβεια των στοιχείων, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Πηγή ενημέρωσης: κα Άννα Ορτεντζάτου,Τμήμα Προμηθειών

Τελευταία Νέα