Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ασφάλιση Ακινήτων & Μεταφορικών Μέσων

procurement
procurementΠροκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων (:αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων) του Δήμου.
 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 99.000,00 € συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19-01-2015 και ώρα 00:00
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-01-2015 και ώρα 17:00
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι 1.980,00 ευρώ.
 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ακινήτων και οχημάτων, είναι μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/82 όπως ισχύει, αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.
 
Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 
Δείτε τα τεύχη του διαγωνισμού:
Πληροφορίες σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού: κος Χρήστος Μπέλλος (τηλ: 213-2014.706, fax: 210 6722.934, e-mail: c.bellos@0177.syzefxis.gov.gr) ή κα Άννα Ορτεντζάτου, (τηλ: 213-2014.726, fax: 210 6722.934, e-mail: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr).
 
Πηγή ενημέρωσης: Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου

Τελευταία Νέα