Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων

procurement
procurementΠροκηρύσσεται ηλεκτρονικός διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή της υπηρεσίας: «Δσπάνες Φύλαξης Κτιρίων», εκτιμώμενης αξίας 409.756,10 € χωρίς Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : Χαμηλότερη τιμή & Διάρκεια της σύμβασης : 12 μήνες από την υπογραφή της.

Αντικείμενο της σύμβασης : Φύλαξη κτηρίων (CPV: 79713000-5):
 • α) Φύλαξη και φρούρηση των δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων σε 8ωρη καθημερινή βάση, όλες τις ημέρες της εβδομάδας 365 ημέρες το χρόνο (ωράριο 22:00-06:00) με 7 Patrol και ένα εποπτικό (Αρχιφύλακα Συντονιστή) και
 • β) φύλαξη όλων των σχολικών συγκροτημάτων με 10 στατικούς φύλακες εκ των οποίων οι 9 θα απασχολούνται σε 8ωρη καθημερινή βάση (εκτός Σαββάτου, Κυριακής, Αργιών, Χριστούγεννα και Πάσχα) με ωράριο 7:30–15:30 και ο 1 θα απασχολείται με ωράριο 14:00–22:00, όσο διαρκεί το σχολικό έτος 2016 – 2017, εκτός Σαββάτου, Κυριακής, Σχολικών Αργιών, Χριστούγεννα και Πάσχα (189 ημέρες λειτουργίας).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Π.Δ.60/07.
 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 03-02-2016 και ώρα 00:00.

Τεύχη Διαγωνισμού:

 1. Προκήρυξη
 2. Περίληψη Προκήρυξης
 3. Τεχνική Έκθεση Φύλαξης
 4. Υπόδειγμα Οικονομικής Ανάλυσης
 5. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγγ. Οικ. Φορέων
 6. Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόμενων
Απαιτούμενες εγγυήσεις:
 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ίση με το 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή 8.195,12 €.
 2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, ίση με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 29-12-2015 (ID: 2015-174118).

Πληροφορίες: κ. Χρήστος Μπέλλος, Τηλ.+302132014706, e-mail: c.bellos@0177.syzefxis.gov.gr, Fax:+30 2106722934

 

Πηγή ενημέρωσης: Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου

Τελευταία Νέα