Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Επισκευές Σχολικών Κτηρίων 2016

procurement

procurementΠροκηρύσσεται ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επισκευές Σχολικών Κτηρίων 2016», με προϋπολογισμό 499.500,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου, προκαταβολή δε θα χορηγηθεί και συντίθεται από δύο κατηγορίες εργασιών:

 1. κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 310.753,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα)
 2. κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 94.990,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Τερτσέτη 44 Ν. Ψυχικό) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.121,95 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού:

 1. Διακήρυξη διαγωνισμού
 2. Τεχνική Έκθεση
 3. Περίληψη Διακήρυξης
 4. Προϋπολογισμός Έργου
 5. Τιμολόγιο με άναλυση άρθρων
 6. Τιμολόγιο ΣΧ
 7. ΓΣΥ ΣΧ
 8. ΕΣΥ ΣΧ
 9. ΣΑΥ ΣΧ
 10. ΦΑΥ ΣΧ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την οικονομική προσφορά από την έδρα της υπηρεσίας, Τερτσέτη 44 όπου βρίσκεται η Τ.Υ., μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2016, κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 10:00π.μ. μέχρι 13:00μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 – 20 14 632, FAX επικοινωνίας : 210 – 67 11 475, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Βαλής Στέλιος.

Πηγή ενημέρωσης: κ. Βαλής Στέλιος, Τεχνική Υπηρεσία

Τελευταία Νέα