Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων

procurement
procurementΠροκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ελαστικών κ.λ.π.).
 
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 71.470,38 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο, την 2α Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.30 π.μ. έως ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την ανωτέρω ημερομηνία, λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 1.162,12 €.
 
Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης:
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, 1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 213-2014.726 κ. Ορτεντζάτου Άννα ή 213-2014.712 κ. Μάντακα Στέλλα, fax:210-6722.934).
 
Πηγή ενημέρωσης: Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου,  a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr

Τελευταία Νέα