Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας

procurement
procurementΟ δήμος διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
 
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 9.109,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο, την 5η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.30 π.μ. έως ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την ανωτέρω ημερομηνία, λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας με Φ.Π.Α. ήτοι 455,47 €.
 
Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης:
 Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, 1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 213 2014 726 και 213 2014 712)

 

 
Πηγή Ενημέρωσης: Υπεύθυνη τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου,  a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr

Τελευταία Νέα