Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια Κάδων

  Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 96.100,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 119.164,00 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: Τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων σύμμεικτων, ανακυκλώσιμων [CPV: 44613600-6], εκτιμώμενης αξίας 20.900,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 2: Σύστημα εναπόθεσης περιττωμάτων ζώων συντροφιάς [CPV: 34928480-6], εκτιμώμενης αξίας 13.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 3: Καλαθάκι επιδαπέδιο [CPV: 44613700-7], εκτιμώμενης αξίας 20.700,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 4: Σύστημα Υπόγειου κάδου [CPV: 44613800-8], εκτιμώμενης αξίας 41.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Α/Α συστήματος: 83436

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00

Έγγραφα Διαγωνισμού :

  1. Διακήρυξη
  2. Περίληψη
  3. Προκήρυξη
  4. Τεχνική Περιγραφή
  5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  6. ΤΕΥΔ
  7. ΤΕΥΔ (επεξεργάσιμη μορφή)

Πηγή ενημέρωσης : Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα. Άννα Ορτεντζάτου

Τελευταία Νέα