Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων

procurement

procurementΠροκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων [CPV:34993000-4, 31518600-6].

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 54.049,86 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, στις 04/01/2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 10:30 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την ανωτέρω ημερομηνία, λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Έγγραφα Διαγωνισμού :

  1. Διακήρυξη
  2. Προκήρυξη
  3. Μελέτη
  4. ΤΕΥΔ
  5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [Αρμόδια υπάλληλος: κ. Άννα Ορτεντζάτου τηλ. 213-2014.726 fax: 210-6722934 e-mail: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr].

Πηγή ενημέρωσης : κα Στέλλα Μάντακα, Τμήμα Προμηθειών

Τελευταία Νέα