Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Συντήρηση, επισκευή καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση, επισκευή, καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» [CPV :  90918000-5 Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων και 50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης] για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, εκτιμώμενης αξίας 72.580,50   μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 89.999,82 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 22.700,00  € πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ », εκτιμώμενης αξίας 49.880,50  € πλέον ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή και τα δύο τμήματα της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση , επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών του κάθε Τμήματος.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) Α/Α συστήματος: 170808.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 1.451,61 € (χιλίων τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτών), που καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως από εγγυητική επιστολή για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., για το συγκεκριμένο τμήμα.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ήτοι τις 03/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσηςτο ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (2.903,22 €), ή του τμήματος αυτής και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Τελευταία Νέα