Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

«Συντήρηση-επισκευή Μηχανοκίνητου Εξοπλισμού»

procurement

procurementΠροκηρύσσεται ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» (CPV: 50110000-9) συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των απαραιτήτων ανταλλακτικών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών ή μέχρι τη λήξη του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 142.741,94 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου σε βάρος των ΚΑ 10.6263.0001,  20.6263.0002 και 20.6264.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, ενώ το υπόλοιπο ποσό της συμβατικής δαπάνης θα βαρύνει αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :

  1. ΤΜΗΜΑ 1: «Επισκευή και Συντήρηση Μ.Ε. ανυψωτικών μηχανισμών Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων, Σαρώθρων και Φορτωτών», εκτιμώμενης αξίας 114.516,13 € πλέον ΦΠΑ 24%
  2. ΤΜΗΜΑ 2: «Επισκευή και Συντήρηση Επιβατηγών οχημάτων  και ημιφορτηγών (πλαίσιο και αμάξωμα)», εκτιμώμενης αξίας 28.225,81 €  πλέον ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και τα δύο τμήματα της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στο κάθε τμήμα.

Έγγραφα Διαγωνισμού

  1. Διακήρυξη
  2. Περίληψη Διακήρυξης
  3. Μελέτη Συντήρησης Οχημάτων
  4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος 1
  5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος 2
  6. ΤΕΥΔ

Ο ανοικτός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 14/09/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2.854,84 € (δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά), εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων (1 και 2), άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α., του προσφερόμενου τμήματος. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Πηγή ενημέρωσης : κα Άννα Ορτεντζάτου, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr

Τελευταία Νέα