Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Υποβολή Ενστάσεων – Ο.Τ145

logoDimou
logoDimou

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 2099/05.02.2021 απόφασης Δημάρχου αναρτώνται, τα εξής έγγραφα σχετικά με το Ο.Τ 145:

α)Η υπ’ αριθμόν 2/22-01-2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

β)Η υπ’ αριθμόν 8/25-01-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

γ)Το υπό τοπογραφικό διάγραμμα που απεικονίζει την πρόταση τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Ψυχικού στο Ο.Τ. 145

Τομές 1-2

Τομές 3-4

δ)Τεχνική γνωμοδότηση περί τροποποίησης του ρυμοτομικού

ε)Νομική γνωμοδότηση περί τροποποίησης του ρυμοτομικού

Καλούνται οι δημότες και κάθε ενδιαφερόμενος, να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις κατά των ανωτέρω αποφάσεων και της πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού του Ο.Τ. 145 της Κοινότητας Ψυχικού.

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεως και περαιούται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την τελευταία κατά νόμο δημοσίευση.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Δήμο.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων θα ακολουθήσει απόφαση δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ο Δήμος θα εκφέρει εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση επί του υποβληθέντος σχεδίου τροποποίησης, αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις και τις ενστάσεις των δημοτών.

Τελευταία Νέα