Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Φύτευση – Συντήρηση χώρων πρασίνου

  Ο Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» (CPV: 77310000-6), εκτιμώμενης αξίας 1.850.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (1.491.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Κριτήριο ανάθεσης:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσεις της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: 36 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου.

Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 99737

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού, εδώ

Πηγή ενημέρωσης : Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα. Άννα Ορτεντζάτου

Τελευταία Νέα