Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

01η Συνεδρίαση – 2/11/2013

01η Συνεδρίαση – 2/11/2013 – 5:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης
Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού όπως αυτό ορίστηκε στην με αριθμό 12/30-01-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου της επιχείρησης για την υπογραφή τραπεζικών επιταγών που εκδίδονται από αυτήν υπογραφή συμβάσεων εγγυητικών επιστολών από τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης καθώς και πάσης φύσεως έγγραφα
Λήψη απόφασης για τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου internet banking στην τράπεζα eurobank με την οποία συνεργάζεται η επιχείρηση.
Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του Προέδρου (ή Αντιπροέδρου) και μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.3 του Ν. 4093/12.
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για δημιουργικό σχεδιασμό και διαχείριση των διαφημίσεων των πληροφοριακών επικοινωνιακών εντύπων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού για το έτος 2013
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου σχετικά με την παραγωγή πληροφοριακών εντύπων της επιχείρησης έτους 2013. Έγκριση τεύχους διακήρυξης
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη διανομή των πληροφοριακών επικοινωνιακών εντύπων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού για το έτος 2013.
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τον καθαρισμό των χώρων που πραγματοποιούνται τα εκπαιδευτικά μαθήματα της επιχείρησης για το έτος 2013
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη μηχανογραφική υποστήριξη της επιχείρησης έτους 2013.
Έγκριση πληρωμών με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των αναγκών της επιχείρησης.
Έγκριση πληρωμής με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης για διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων συντήρησης έργων τέχνης και τη ξενάγηση σχολείων
Έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής εργασιών για το έτος 2013
Έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2013
Έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για το έτος 2013.
Έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης Επιτροπής για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας προσλήψεων και αξιολόγησης υποψηφίου προσωπικού για το έτος 2013.
Έγκριση συμμετοχής της επιχείρησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Έγκριση οργάνωσης ημερίδας με σκοπό την ενημέρωση των δημοτικών και τοπικών συμβούλων για το νέο πλαίσιο χρηματοδοτικής συνεργασίας Ελλάδας –ΕΕ.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημιουργία γραφείου καταγραφής και συμβουλευτικής υποστήριξης ανέργων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.


Τελευταία Νέα