Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

02η Συνεδρίαση – 2/9/2017

02η Συνεδρίαση – 2/9/2017 – 1:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 02ης συνεδρίασης
Έγκριση δαπάνης και δέσμευση ποσού για την συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην διάσκεψη Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ουγγαρία
Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η (πρώτη) αναμόρφωση του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα.
Σύσταση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2017.
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών τελών.
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο
Ανάθεση σε δικηγόρο
Ανάθεση δικαστικής υπόθεσης του Δήμου


Τελευταία Νέα