Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

02η Συνεδρίαση – 2/9/2018

02η Συνεδρίαση – 2/9/2018 – 1:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεω 02ης συνεδρίασης
Έγκριση της με αριθ. 106/8.02.2018 (αρ. πρωτ. 1730/8.02.2018) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση Πρασίνου» και παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών σε εκτέλεση της υπ’αρ.Α51/2018 απόφασης του 6ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικώ
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Έγκριση της με αριθμ. 747/28.12.2017 (αρ. πρωτ. 20599/28.12.2017) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της με αριθμ. 14/09.01.2018 (αρ. πρωτ. 592/12.01.2018) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της με αριθμ. 27/12.01.2018/ Ορθή Επανάληψη (αρ. πρωτ. 593/12.1.2018) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της με αριθμ. 49/19.01.2018 (αριθ. πρωτ. 837/19.01.2018) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της με αριθμ. 50/19.01.2018 (αριθ. πρωτ. 836/19.01.2018) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της με αριθμ. 64/24.01.2018 (αρ. πρωτ. 1090/24.01.2018) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της με αριθμ. 67/25.01.2018 (αρ. πρωτ. 1086/25.01.2018) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου.
Έγκριση της με αριθμ. 87/31.01.2018 (αρ. πρωτ.1318/31.01.2018) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Ανάθεση στο δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου 2017.
Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου».
Έγκριση του υπ’ αρ.πρωτ.615/15-01-2018 2ου πρακτικού διενέργειας του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου προσφοράς για την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την επισκευή οχημάτων καθαριότητας του Δήμου
Έγκριση πρακτικού για την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: Επισκευή Υπερκατασκευών Γερανών και Καλαθοφόρων Οχημάτων.
Έγκριση Πρακτικού Ι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».
Τελευταία Νέα