Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

04η Συνεδρίαση – 3/22/2017

04η Συνεδρίαση – 3/22/2017 – 12:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 04ης συνεδρίασης
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την παραγωγή των πληροφοριακών εντύπων της επιχείρησης έτους 2017 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμειβόμενου αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την οργάνωση του θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ ΣΤΟ Ν.ΨΥΧΙΚΟ 2017 »
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την οργάνωση του θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ 2017».
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την οργάνωση του θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών «ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2017»
Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των θερινών προγραμμάτων απασχόλησης παιδιών «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ ΣΤΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟ 2017».
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής καλοκαιρινού προγράμματος « ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ ΣΤΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟ 2017»
Έγκριση τιμολογιακής καλοκαιρινού προγράμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ 2017 »
Έγκριση τιμολογιακής καλοκαιρινού προγράμματος «ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2017»
Δωρεά βιβλίων





















Τελευταία Νέα