Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

07η Συνεδρίαση – 5/15/2019

07η Συνεδρίαση – 5/15/2019 – 1:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 07ης συνεδρίασης
Σύναψη όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης
Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2019
Λήψη απόφασης για την έγκριση – διάθεση της δαπάνης για τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνες συμβάσεις ).


Τελευταία Νέα